پشتیبانی فنیورک شاپ آموزشی
تیم نصاب فروشگاه خاجی


آموزش تعمیرات و نگهداری
دستگاه های حفاری
ذغال سنگ پروده طبس


ورک شاپ آموزشی
ذغال سنگ پروده طبس


آموزش
تصفیه خانه جنوب شهر تهران


ورک شاپ آموزشی
معدن ذغال سنگ کرمان


ورک شاپ آموزشی
معدن ذغال سنگ کرمان


آموزش
معدن ذغال سنگ پروده طبس


سمینار آموزشی داخلی


ورک شاپ آموزشی
ذغال سنگ پروده طبس


سمینار آموزشی
ذغال سنگ پروده طبس


سمینار دوره ای
ذغال سنگ پروده طبس


سمینار تخصصی
دانشگاه امیرکبیر تهران


پشتیبانی فنی و مهندسی
ذغال سنگ پروده طبس


آموزش دوره ای
ذغال سنگ پروده طبس


ورک شاپ آموزشی
معدن ذغال سنگ کرمان


آموزش
تصفیه خانه جنوب شهر تهران


آموزش دوره ای
ذغال سنگ پروده طبس


آموزش تخصصی پمپ تزریق
ذغال سنگ پروده طبس


سمینار آموزشی
تهران


ورک شاپ آموزشی
نیروگاه بوشهر


سمینار آموزشی تزریق
مواد شیمیایی


آموزش حفاری
ذغال سنگ پروده طبس